Marathon Jaareindbrief | Desember 2018

When the winds of change blow, some build walls, whilst others build windmills. ‘n Chinese spreekwoord Elke dag ontwrig nuwe besigheidsmodelle die bestaandes. Ontwrigtende veranderinge is nou die nuwe normaal. Binne 'n sake-konteks is dit goeie nuus, want dit skep meer waarde vir klante.  In die politiek is onlangse ontwrigtende veranderinge verdelend – van Brexit tot Trump tot Zuma. Die vraag is, hoe lei ons in 'n verdelende en verdeelde wêreld waar die retoriek van nasionalisme, stamgebondenheid, faksievorming en eiebelang meer mure as maatskaplike gebondenheid/sosiale kohesie bou? Deel jy die siening dat die oplossing daarin lê om anders te dink oor verandering en vooruitgang? Ek was onlangs bevoorreg om 'n bestuurs- en leierskapsprogram saam met 38 afgevaardigdes van 17 lande by te woon. Drie indrukke het my bygebly:

Where the Mind is Without Fear | The meaning behind the words

The poem is written by Rabindranath Tagore, 1913 Nobel prize winner for literature. It represents Tagore’s vision of a new and awakened India. The poem is written in the form of a prayer to God, the Almighty for true freedom for his country. Tagore reveals his own concept of freedom throughout the poem. When you read it, please do so from an outside in perspective. Visualise your own country as you step back and reflect.

Marathon Year-End Message | December 2018

Every day, new business models disrupt established ones. Disruptive change is now the new normal. Within a business context this is good news as it creates more value for customers.  In politics, however, recent disruptive changes have been divisive - from Brexit to Trump to Zuma. The question is how do we lead in a divisive and divided world where the rhetoric of nationalism, tribalism, factionalism and self-interest are building more walls instead of more social cohesion? Do you share the belief that the solution lies in thinking differently about change and progress? I recently had the privilege of attending a management and leadership programme with 38 delegates from 17 countries. Three things stuck with me:

Marathon Year-End Message | November 2017

A roller coaster year… Since 1994 the South African nation has achieved so much in some areas, but so little in others. We have much to be proud of, but our country still needs a great deal of hard work and learning. The past year was a “tipping point” for many South Africans - they realised South Africa will never be the same again. In our 2016 year-end message we wrote about the so-called “land between”, a desert experience and a time of hardship that challenges us at various levels. While uncomfortable, the “land between” can also be fertile ground for reflection, personal growth and for developing new perspectives, beliefs and habits. 2017 has certainly been a year of reflection, more so than 2016. We need a grander vision for our country, we need a different mindset to address the legacies of the past and build a united future. So, what can leaders do?

Marathon Jaareindbrief | November 2017

‘n Mallemeule-jaar… Sedert 1994 het Suid-Afrika se mense só baie op sommige terreine bereik, maar só min op ander.  Daar is baie waarop ons kan trots wees, maar ons land kort nog baie harde werk en daar is nog lesse te leer.  Die afgelope jaar was ‘n kantelpunt vir baie Suid-Afrikaners – hulle het besef Suid-Afrika sal nooit weer dieselfde wees nie. In ons jaareinde-boodskap vir 2016 het ons geskryf oor die sogenaamde “niemandsland”, ‘n woestyn-ervaring en ‘n tyd van swaarkry wat ons op verskillende maniere toets.  Dit is ongemaklik, maar die “niemandsland” is ook vrugbare teelaarde vir oorpeinsing, persoonlike groei en om nuwe perspektiewe, oortuigings en gewoontes te kweek. 2017 was beslis ‘n jaar van oorpeinsing, meer so as 2016. Ons het ‘n omvangryker visie vir ons land en ‘n ander kopruimte nodig om die nalatenskap van die verlede aan te pak en ‘n verenigde toekoms te bou. Dus, wat kan leiers doen?

Blog 6 | The Marathon Way | Strategic Foundation | April 2017

The wise man will always build his house on a rock… so that it can weather the storms of life! It is no different in business. Only when a business has a solid strategic foundation, will it be able to compete and achieve its goals in a sustainable way. So what are the key components that support the core foundation of a business?

Marathon Year-End Message | November 2016

The land between... A few years ago at the Global Leadership Summit in Chicago, a speaker spoke powerfully about the “land between”. The Bible describes how Moses led the Israelites from Egypt, a place of slavery and pain, through the Sinai desert to the land of promise, Canaan, the land of milk and honey. The Israelites spent 40 years in the desert. During this time they experienced severe hardship and were often in a troubled, even rebellious state of mind. They complained about their daily food, whined about their circumstances and longed for the fleshpots of Egypt. Their ungratefulness led to a negative mindset and many of them never saw the promised land, a better future.

Marathon Jaareindbrief | November 2016

Op reis deur 'niemandsland'... ’n Paar jaar gelede by die “Global Leadership Summit” in Chicago, het ’n spreker kragtig gesels oor die begrip 'niemandsland' en daarna verwys as die “land between”. Die Bybel beskryf hoe Moses die Israeliete uit Egipte gelei het, ’n plek van slawerny en pyn, deur die Sinai-woestyn na die beloofde land, Kanaän, die land van melk en heuning.  Die Israeliete het 40 jaar in die woestyn deurgebring.  In hierdie deurtogtyd het hulle erg swaargekry en was dikwels beswaard en opstandig.  Hulle het gekla oor hul daaglikse kos, gemor oor hul omstandighede en terugverlang na die vleispotte van Egipte. Hul ondankbaarheid het hulle negatief gestem en baie het uiteindelik nooit die beloofde land, ’n beter toekoms, gesien nie.